مطالب ویژه برای دانشجویان

تازه‌ترین نوشته‌ها

به عقیده من این کتاب حوزه نظریه عکاسی را به دو قسمت قبل و بعد از خودش تقسیم کرد و برای هر شخصی که علاقه‌مند به حوزه نظریه عکاسی است مطالعه‌ی این کتاب را توصیه می‌کنم.