همه‌ی نوشته‌های منتشرشده در دسته‌بندی دسته بندی: وضعیت آسمان

شناسنامه رفسنجانی
به شناسنامه‌ی خود نگاه کنید!

برای باور میزان نفوذ عکس در زندگیِ روزمره‌ی خویش کافی‌ست، فقط یک‌بار به شناسنامه‌‌ی خود نگاه کنید؛ آن‌گاه می‌بینید که هیچ چیز دیگری جز عکس نزدیک‌ترین اثبات برای وجود شما نیست.

ادامه مطلب