پادکست نمایشگاه کتاب تهران

این پادکست به سفارش بانک صادرات ایران (حامی اولین نمایشگاه مجازی کتاب تهران) تولید شده است. پادکست نمایشگاه کتاب در هر قسمت درباره اتفاقات و اخبار و آمارهای این رویداد حرف می‌زند.

پادکست نمایشگاه کتال تهران را اینجا بشنوید

پادکست اولین نمایشگاه مجازی کتاب تهران در روزهای برگزاری اولین نمایشگاه مجازی کتاب تهران با پادکست‌های ویژه‌ای همراه شما بودیم و با شما از این رویداد گفتیم، این آخرین پادکست از سری پادکست‌های ویژه نمایشگاه تهران است.

در روزهای برگزاری اولین نمایشگاه مجازی کتاب تهران با این پادکست همراه شما هستیم و با شما از این رویداد می‌گوییم.

در روزهای برگزاری اولین نمایشگاه مجازی کتاب تهران با این پادکست همراه شما هستیم و با شما از این رویداد می‌گوییم.

در روزهای برگزاری اولین نمایشگاه مجازی کتاب تهران با این پادکست همراه شما هستیم و با شما از این رویداد می‌گوییم.

تیم تولید

تهیه‌کننده:
بانک صادرات ایران

میزبان پادکست:
سپهر نصیحت‌گر